Gemeentelijk Bijenplan

Introductie

U wilt iets doen voor de bijen en biodiversiteit in uw gemeente? Dit stappenplan helpt u daarbij. Door het stappenplan te doorlopen ontstaat een kaart met daarop alle potentiële lijn- en vlakstructuren voor bijen in het buitengebied. Hiermee bent u in staat om keuzes te maken op welke locaties maatregelen in beheer of inrichting genomen kunnen worden en bent u voorbereid voor de concrete invulling van die maatregelen. Hieronder staat het proces wat hiervoor doorlopen moet worden.

Benodigde informatie

Voor het doorlopen van het stappenplan is informatie nodig specifiek voor uw gemeente. Het is effectief om deze kennis beschikbaar te hebben bij aanvang. Het gaat om:
– Lijn- en vlakstructuren (b.v. bermen) in beheer van de gemeente
– Natuurdoeltypen, Ecologische verbindingszones en andere natuurgebieden, reeds waardevolle wegbermen
– Standplaats van bomen in de lijn- en vlakstructuren
– Wegbermbreedte van gemeentelijke wegen

Uitvoering stappenplan kansenkaart

Wanneer alle informatie is verzameld, kunt u alleen of met betrokken collega’s, het stappenplan om tot een kansenkaart te komen doorlopen. De kansenkaart kan zowel analoog als digitaal worden ingevuld. Wanneer er wordt gekozen om dit via ArcGIS te doen is er een handleiding beschikbaar. Als het stappenplan volledig doorlopen is, is er een ingevulde kaart met alle lijn- en vlakstructuren binnen uw gemeente die potentie hebben om te dienen als leefgebieden voor bijen, de kansenkaart.

Checklist

Voordat er keuzes gemaakt kunnen worden in de potentiële gebieden is het belangrijk om eerst te checken of het nodig is en mogelijk. Want misschien heeft het gebied al een goede ecologische waarde of zijn er beperkende voorwaarden in het bestemmingsplan. Om dit te controleren is er een checklist gemeentelijk bijenplan.

Keuzes

Wanneer ook de checklist doorlopen is houdt u een aantal potentiële gebieden over die anders beheert of opnieuw ingericht kunnen worden. De volgende stap is om hierin in overleg met betrokken wethouder en andere belanghebbenden keuzes te maken. Mogelijk spelen er nog andere overwegingen om al dan niet voor een bepaalde locatie te kiezen en ook de totale omvang zal van invloed zijn.

Hoe verder

Nu de locaties zijn geïdentificeerd kunnen er concrete voorstellen gemaakt worden voor een uitvoeringsplan. Om tot geschikte bijenplanten te komen voor in de gebieden die opnieuw ingericht zullen gaan worden kan u gebruik maken van de beslisboom. In de beslisboom kunt u aangeven wat voor een gebied het is en wat uw persoonlijke voorkeur is qua type beplanting. Als de beslisboom doorlopen is krijgt u een lijst met geschikte bijenplanten voor het betreffende gebied. Naar de beslisboom.

Aanmelden en bekijken bijvriendelijke initiatieven

> naar initiatievenkaart >

Food4Bees Indexkaart Meten is weten

> naar indexkaart >

Beslis-Boom Tip en hulp bijvriendelijke gebiedsontwikkeling

> naar Beslis-Boom >